តើ មាន កំហិត លើ ដែន កំណត់ ការ ភ្នាល់ អប្បបរមា និង អតិបរមា នៅ ក្នុង វេទិកា កាស៊ីណូ ផ្ទាល់ នីមួយ ៗ ឬ ទេ ?

ដែន កំណត់ ការ ភ្នាល់ អប្បបរមា និង អតិបរមា មាន ភាព ខុស គ្នា អាស្រ័យ លើ វេទិកា កាស៊ីណូ ផ្ទាល់ នីមួយៗ និង តារាង ល្បែង ជាក់លាក់ ដែល អ្នក បញ្ចូល ។

មុន ពេល អ្នក បញ្ចូល ល្បែង សូម ពិនិត្យ មើល ដែន កំណត់ នៃ ការ ភ្នាល់ ដែល បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង បញ្ជី តារាង  ។

8070cookie-checkតើ មាន កំហិត លើ ដែន កំណត់ ការ ភ្នាល់ អប្បបរមា និង អតិបរមា នៅ ក្នុង វេទិកា កាស៊ីណូ ផ្ទាល់ នីមួយ ៗ ឬ ទេ ?