តើ Baccarat ជាអ្វី?

បច្ចុប្បន្ន BJ88 ផ្តល់ជូននូវ baccarat ចំនួន ២ ប្រភេទ ដែល មាន៖ 

១. ឫស្សីកែវ បុរាណ 

២. ធានា រ៉ាប់រង Baccarat 

ក្នុងល្បែង Classic Baccarat មានចំនួនសរុប 8 ធុង (416 កាត) របស់សែលកាត។ Aces មាន តម្លៃ ១ ពិន្ទុ ខណៈ ដប់, Jacks, Queens និង Kings សុទ្ធ តែ មាន តម្លៃ សូន្យ (0); ហើយ កាត នីមួយ ៗ តិច ជាង ដប់ មាន តម្លៃ ចំពោះ មុខ របស់ ពួក គេ ។ នៅ ពេល ដែល តម្លៃ សរុប នៃ កាត ឈាន ដល់ តួលេខ ទ្វេ តួ លេខ លេខ ទី ពីរ នឹង ក្លាយ ជា តម្លៃ ដៃ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ ដៃ ឈ្នះ គឺ ជា ដៃ ដែល មាន ពិន្ទុ សរុប ជិត 9 ។ 

នៅ ក្នុង ការ ប្រកួត ដៃ ពីរ ត្រូវ បាន ដោះ ស្រាយ នៅ បាសការ៉ាត – ដៃ របស់ ធនាគារ និង ដៃ របស់ អ្នក លេង ។ ដំបូង កាត ត្រូវ បាន ដោះ ស្រាយ ទៅ កាន់ ‘ អ្នក លេង ‘ ដំបូង ប្រសិន បើ កីឡា ករ ឬ កាត ធនាគារ ចង្អុល ស្មើ នឹង 8 ឬ 9 បន្ទាប់ ពី សំណុំ ដំបូង នៃ កាត ត្រូវ បាន ដោះ ស្រាយ ពួក គេ ទាំង ពីរ ឈរ ហើយ គ្មាន កាត បន្ថែម ទៀត ត្រូវ បាន គូរ នេះ ត្រូវ បាន គេ ស្គាល់ ថា ជា ជ័យ ជំនះ ធម្ម ជាតិ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ប្រសិន បើ គ្មាន អ្នក ឈ្នះ បន្ទាប់ ពី សំណុំ ដំបូង នៃ កាត ត្រូវ បាន ដោះ ស្រាយ កាត ទី បី អាច ឬ មិន អាច ត្រូវ បាន ដោះ ស្រាយ យោង តាម ‘ ច្បាប់ កាត បី ‘ ។ 

មានការភ្នាល់ចំហៀងជម្រើសផ្សេងទៀតដូចជា Big/Small, Banker/Player Pair, Any Pair, Perfect Pair, Bonus Play និង Super Six ជាដើម។  

ខណៈ ពេល ដែល Insurance Baccarat មាន ន័យ ថា ការ ភ្នាល់ មួយ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ជូន ដល់ កីឡាករ ក្នុង ឱកាស ថេរ ស្រប តាម តារាង បង់ប្រាក់ ធានារ៉ាប់រង Baccarat មុន ពេល ដែល ដៃ Player ឬ Banker ចូល ទៅ ក្នុង កាត ទី ៣ ដូច ក្នុង តារាង Baccarat Table of Play។ 

ប្រភេទ ភ្នាល់ ស្តង់ដារ និង ការ បង់ ប្រាក់ ៖

Banker ឈ្នះ, 1:0.95 បង់ប្រាក់ 

អ្នកលេងឈ្នះ, 1:1 payout

Tie ឈ្នះ, 1:8 payout

សម្រាប់ ព័ត៌មាន បន្ថែម សូម ពិនិត្យ មើល វីដេអូ ខាង ក្រោម នេះ !

9960cookie-checkតើ Baccarat ជាអ្វី?