តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីក្នុងករណីមានកំហុសឬជម្លោះ?

សូមទាក់ទងដោយ Kindly contact our 24/7 customer service team via Live Chat and provide the information as follows:

១. ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

2. សេចក្តី លម្អិត ល្បែង

  • ឈ្មោះ ល្បែង
  • Bet ID
  • ចំនួន ភ្នាល់
  • ពេលវេលា ភ្នាល់
10490cookie-checkតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីក្នុងករណីមានកំហុសឬជម្លោះ?