តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិភ្នាល់ ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា? (Mobile)

ប្រវត្តិសាស្រ្តភ្នាល់ភ្នាល់ឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងអស់គឺអាចរកបាននៅក្នុងផ្ទាំង “Statement” នៅបន្ទះខាងក្រោមនៃអេក្រង់ភ្នាល់របស់អ្នក។

10390cookie-checkតើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិភ្នាល់ ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា? (Mobile)