តើការដាក់ប្រាក់/ការដកប្រាក់របស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានឥណទានក្នុងអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍ឬទេ? 

បាទម៉ោងប្រតិបត្តិការសេវាកម្មដាក់ប្រាក់របស់យើងគឺ 24/7 ខណៈពេលដែលម៉ោងប្រតិបត្តិការសេវាដកប្រាក់គឺចាប់ពីម៉ោង 7:30 ព្រឹកដល់ 9:00 PM ។

16540cookie-checkតើការដាក់ប្រាក់/ការដកប្រាក់របស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានឥណទានក្នុងអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍ឬទេ?