តើចំនួនទឹកប្រាក់ប្រាក់អប្បបរមាគឺជាអ្វី?

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដាក់អប្បបរមាគឺ $5.

16140cookie-checkតើចំនួនទឹកប្រាក់ប្រាក់អប្បបរមាគឺជាអ្វី?