តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលឥណទាន?

វាអាស្រ័យលើវិធីដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកប្រើជាធម្មតាក្នុងរយៈពេល 5-30 នាទីនៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតា។

16220cookie-checkតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលឥណទាន?