តើអ្វីទៅជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារ?

សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ របស់ ធនាគារ សំដៅ ទៅ លើ បញ្ជី នៃ ការ ធ្វើ ជំនួញ របស់ គណនី ធនាគារ ក្នុង រយៈ ពេល មួយ រយៈ។

សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ របស់ ធនាគារ មួយ ត្រូវ មាន ដូច ជា៖

  • ឈ្មោះ ពេញ របស់ អតិថិជន
  • លេខ ប័ណ្ណ ធនាគារ របស់ អតិថិជន
  • លេខ សម្គាល់ ជំនួញ
  • ពេលវេលានៃការជួញដូរ & កាលបរិច្ឆេទ 
  • ចំនួនប្រាក់បញ្ញើ
  • លេខគណនីអ្នកទទួល
17330cookie-checkតើអ្វីទៅជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារ?