តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរឬលុបចោលការភ្នាល់របស់ខ្ញុំបានទេ?

ជាអកុសល នៅ ពេល ដែល អ្នក បាន បញ្ជាក់ ពី ការ ភ្នាល់ របស់ អ្នក មិន អាច លុប ឬ កែ សម្រួល បាន ទេ។ សូម ប្រាកដ ជានិច្ច ថា ព័ត៌មាន លម្អិត នៃ ការ ភ្នាល់ របស់ អ្នក គឺ ត្រឹមត្រូវ មុន ពេល អ្នក បញ្ជាក់ វា ។

12440cookie-checkតើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរឬលុបចោលការភ្នាល់របស់ខ្ញុំបានទេ?