តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិកីឡារបស់ខ្ញុំ Betting ដោយរបៀបណា?

ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រវត្តិកីឡារបស់អ្នក Betting: 

ជំហានទី១៖ ចូលគណនីរបស់ BJ88 របស់លោកអ្នក។ 

ជំហានទី២: ចុច Sportsbook រួចជ្រើសរើស ‘Statement’. 

ជំហានទី ៣: ចុច ‘កំនត់’ និងពង្រីកការភ្នាល់ដែលបានកំនត់របស់អ្នក។ ប្រវត្តិ ភ្នាល់ របស់ អ្នក រួម ទាំង “Bet ID” របស់ អ្នក នឹង ត្រូវ បាន បង្ហាញ ដូច ខាង ក្រោម ។

12060cookie-checkតើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិកីឡារបស់ខ្ញុំ Betting ដោយរបៀបណា?