តើចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមានិងអតិបរមាគឺជាអ្វី?

ចំនួនការភ្នាល់អប្បបរមានិងអតិបរមាខុសគ្នាដោយកីឡានិងព្រឹត្តិការណ៍។ តម្លៃ ជាក់លាក់ ដែល បាន អនុញ្ញាត នឹង ត្រូវ បាន បង្ហាញ ជានិច្ច នៅ ក្នុង ការ រអិល ភ្នាល់ របស់ អ្នក ។

11930cookie-checkតើចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមានិងអតិបរមាគឺជាអ្វី?