តើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រភេទណាខ្លះដែល Sportsbooks ផ្តល់ឲ្យ?

សៀវភៅកីឡាភាគច្រើនទទួលយកអ្នកឈ្នួលលើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗភាគច្រើនជាពិសេសមហាវិទ្យាល័យនិងព្រឹត្តិការណ៍អាជីព។ អ្នក ផលិត សៀវភៅ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត មួយ ចំនួន ពង្រីក ប្រភេទ នៃ ការ ភ្នាល់ ដែល ពួក គេ ផ្តល់ ទៅ ព្រឹត្តិ ការណ៍ ផ្សេង ទៀត ដែល មិន មែន ជា កីឡា ដូច ជា លទ្ធ ផល នៃ ការ បោះ ឆ្នោត នយោបាយ និង / ឬ អូស្កា ។ ការ ភ្នាល់ កីឡា ដ៏ ពេញ និយម បំផុត រួម មាន ៖

✓ Soccer
✓ Virtual Sport
✓ Finance
✓ E-Sports
✓ Basketball
✓ Baseball
✓ Football
✓ Tennis
✓ Badminton
✓ Volleyball
✓ Snooker/Pool
✓ Motorsports
✓ Cricket
✓ Rugby
✓ Darts
✓ Table Tennis
✓ Field Hockey
✓ Handball
✓ Olympics
✓ Athletics
✓ Swimming
✓ Water Polo
✓ Archery
✓ Fencing
✓ Judo
✓ Taekwondo
✓ Triathlon
11130cookie-checkតើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រភេទណាខ្លះដែល Sportsbooks ផ្តល់ឲ្យ?