តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីក្នុងករណីមានកំហុសឬជម្លោះ?

សូមទាក់ទងដោយ 24/7 ក្រុមការងារសេវាកម្មអតិថិជនតាមរយៈ Live Chat និងផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

1. ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

2. សេចក្តី លម្អិត ល្បែង

  • ឈ្មោះ ល្បែង
  • Bet ID
  • ចំនួន ភ្នាល់
  • ពេលវេលា ភ្នាល់
14270cookie-checkតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីក្នុងករណីមានកំហុសឬជម្លោះ?