‘Chấp nhận bất kỳ tỷ lệ cược ‘ có nghĩa là gì?

Tỷ lệ cược có thể thay đổi giữa quá trình tạo phiếu cược và đặt cược, do đó, việc chọn chấp nhận bất kỳ tỷ lệ cược nào sẽ vẫn cho phép đặt cược của bạn khi tỷ lệ cược thay đổi.

11910cookie-check‘Chấp nhận bất kỳ tỷ lệ cược ‘ có nghĩa là gì?